Beslut efter tillsyn under konsert på Nya Ullevi

Lagens långa arm

Föreläggande utan vite. Det är beslutet sedan flera i publiken rökte under Metallicas konsert på Nya Ullevi 9 juli.

Ljudnivåerna på konserten höll sig inom riktvärdena för en publik där alla är över 13 år.

Miljöförvaltningen besökte Nya Ullevi den 9 juli 2019 för att bedriva tillsyn under konserten med Metallica. Syftet med tillsynsbesöket var dels att kontrollera att de ljudnivåer publiken utsätts för inte överskrider Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer, dels att kontrollera tobakslagens efterlevnad

Vi har nu fattat beslut efter tillsynen. 

Tillsyn av rökförbudet resulterar i ett föreläggande utan vite

Gällande tobakslagen konstaterar vi att lagens bestämmelser om rökförbud inte har efterlevts. Miljöförvaltningen såg att det röktes inom ståplatsområdet närmast scenen, vilket visar att egenkontrollen inte fungerade tillfredsställande.

– På andra platser, som till exempel entré, toaletter och delar sittplatsläktare har det fungerat bättre. Vi ser också att Got Event är engagerade i frågan och kommer att anstränga sig ytterligare för att tobakslagen följs framöver, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Beslutet är ett föreläggande utan vite, det innebär att Got Event måste vidta åtgärder mot rökning även inom ståplatsområdet. Personal och ordningsvakter behöver ha tydliga instruktioner och rutiner om vilka åtgärder som ska vidtas så att tobakslagens regler efterlevs.

Ljudnivåerna klarades

Gällande kontroll av ljudnivåerna konstaterar vi att förvaltningens ljudnivåmätningar uppfyller de krav som gäller för en konsert med åldersgräns på 13 år.

– På väg ut från konserten fick jag dock kännedom om att ett barn under 13 år varit på konserten och då blir ärendet lite mer komplicerat. Vi har undersökt det rum barnet befann sig i under konserten och landar i att det rummet inte är en del av publikområdet utan en lokal Got Event har upplåtit till Live Nation för att arbeta i under förberedelserna inför konserten. Vårt uppdrag är att kontrollera ljudnivåerna på publikområdet, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör.

Lokaler avsedda att arbeta i är arbetsmiljöverkets ansvar.

Ett vanligt ärende

Trots de speciella omständigheterna kring Metallica-konserten, den första större konserten på en idrottsarena sedan den nya tobakslagen började gälla och att ett barn under 13 år besökte konserten, har vår ärendehantering sett ut som vanligt.

– Vi har jobbat som vi alltid gör. Det innebär att vi har ett uppdrag att utföra tillsyn på verksamhetsutövares egenkontroll, bland annat gällande ljudnivåer och tobakslagstiftningen vid konserter. Syftet med tillsynen är att värna människors hälsa, i det här fallet minska risken för hörselskador och att icke-rökare inte ska utsättas för tobaksrök. När vi har varit på tillsyn analyserar vi vad vi har mätt och sett och kommunicerar sedan det med verksamhetsutövaren, i det här fallet Got Event, säger Yusra.

Nu när vi har fått svar från verksamhetsutövaren fattar vi vårt beslut baserat på vår tillsyn och de svar vi har fått. I vårt beslut pekar vi ut de områden verksamhetsutövaren eventuellt behöver utveckla och arbeta vidare med. I det här fallet handlar det om lagen om tobak och liknande produkter.

Fakta: Riktvärden för ljudnivåer

  • Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:15) om höga ljudnivåer får ljudnivån i lokaler eller på platser dit både barn och vuxna har tillträde inte överskrida 110 dBA maximal ljudnivå samt 97 dBA medelljudnivå.
  • För lokaler eller platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde får ljudnivån inte överskrida 115 dBA maximal ljudnivå samt 100 dBA medelljudnivå.
  • En ökning av ljudtrycksnivån med 8–10 dB upplevs av det mänskliga örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan.

Fakta: Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

  • Från den 1 juli 2019 gäller rökförbud inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
  • Folkhälsomyndighetens informationsblad om de nya reglerna om rökfria utomhusmiljöer.

Beslut efter tillsyn under Metallicas konsert på Nya UlleviKontakt:
Yusra Moshtat, miljöinspektör vid miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
031-368 38 43, yusra.moshtat@miljo.goteborg.se

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.